Polityka prywatności

  Postanowienia ogólne

  1. Stawiamy sobie za cel ochronę prywatności osób odwiedzających stronę https://tgdratings.com/pl/. Niniejsza polityka prywatności określa, jak będziemy postępować z danymi osobowymi użytkowników;
  2. Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy https://tgdratings.com/pl/ działa jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników;
  3. Na stronie https://tgdratings.com/pl/ stosujemy środki kontroli prywatności, które wpływają na sposób postępowania z danymi osobowymi. Korzystając ze środków ochrony prywatności, mogą Państwo ustalić, czy chcą Państwo otrzymywać wiadomości e-mail i ograniczyć gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych;
  4. Strona https://tgdratings.com/pl/ wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie przy pierwszej wizycie na stronie;
  5. W niniejszej polityce “operator”, “administrator”, “strona”, “my”, “nas”, “nasz” odnoszą się do https://tgdratings.com/pl/.

  Podstawowe pojęcia stosowane w polityce prywatności

  1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą techniki informatycznej;
  2. Blokada danych osobowych – czasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
  3. Strona internetowa – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, umożliwiających ich udostępnianie w Internecie;
  4. System informacyjny danych osobowych – całość danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych oraz technologie informacyjne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie;
  5. Depersonalizowanie danych osobowych – działania skutkujące brakiem możliwości identyfikacji tożsamości danych osobowych z konkretnym użytkownikiem lub innym podmiotem;
  6. Przetwarzanie danych osobowych – każde działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych wobec danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie, depersonalizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
  7. Operator – osoba prawna lub fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi, organizująca przetwarzanie danych osobowych, jak również określająca cel przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, działania podejmowane z danymi osobowymi;
  8. Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania użytkownika strony;
  9. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę;
  10. Przekazywanie danych osobowych – czynność polegająca na ujawnianiu danych osobowych konkretnej osobie;
  11. Upowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonej liczbie osób (przekazywanie danych osobowych) lub w celu zapoznania się z nimi, w tym ujawnienie danych w mediach, zamieszczenie w sieciach telekomunikacyjnych lub udostępnienie danych w inny sposób;
  12. Usuwanie danych osobowych – każde działanie, które powoduje bezpowrotne zniszczenie danych osobowych bez możliwości odzyskania ich zawartości;
  13. Procesor – osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu i na zlecenie administratora.

  Dane osobowe, które zbieramy

  1. Niniejszy rozdział określa kategorie danych osobowych, które operator gromadzi i przetwarza;
  2. Strona gromadzi standardowe dane, które strona uzyskuje automatycznie (Google Analytics, Yandex.Metrica). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronie oraz informacje o czasie, częstotliwości i charakterze korzystania przez użytkowników ze strony internetowej. Źródłem danych użytkownika jest system śledzenia analiz (Google Analytics, Yandex.Metrica).

  Cel przetwarzania i podstawa prawna

  1. W tym rozdziale określono cele, dla których operator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe oraz podstawę prawną przetwarzania;
  2. Operator może przetwarzać dane dotyczące korzystania ze strony w celu prowadzenia badań i analiz korzystania ze strony. Podstawą prawną takiego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie, utrzymywanie, ulepszanie i zabezpieczanie strony.

  Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

  1. Ten rozdział określa zasady i procedury przechowywania danych osobowych, które mają pomóc w zapewnieniu zgodności z obowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania i usuwania danych osobowych;
  2. Dane osobowe, które operator przetwarza dla jakiegokolwiek celu lub celów, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla tego celu lub celów;
  3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Prawa użytkownika

  1. Ten rozdział zawiera listę praw, jakie przysługują użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
  2. Podstawowe prawa użytkowników wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych to:
   1. prawo do dostępu – użytkownicy mogą wnioskować o kopie swoich danych osobowych;
   2. prawo do sprostowania – użytkownicy mogą wystąpić o poprawienie niedokładnych danych osobowych i uzupełnianie niekompletnych danych osobowych;
   3. prawo do usunięcia – użytkownicy mogą poprosić o usunięcie własnych danych osobowych;
   4. prawo do wycofania zgody – użytkownicy mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Użytkownicy mogą wykonywać wszelkie prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych poprzez pisemne zawiadomienie.

  Cookie

  1. Cookie (ciasteczka) – pliki zawierające identyfikator, który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki i zapisywany w pamięci przeglądarki. Ten identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera;
  2. Pliki cookie mogą być stałe lub sesyjne: stałe pliki cookie pozostają zapisane w przeglądarce internetowej i są ważne do momentu wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed upływem terminu ważności; sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka zostanie zamknięta;
  3. Pliki cookie nie mogą zawierać żadnych informacji identyfikujących użytkownika;
  4. Używamy plików cookie do następujących celów:
   1. analiza – operator wykorzystuje pliki cookie do analizy wykorzystania i wydajności strony.

  Ciasteczka używane przez naszych procesorów

  1. Procesor to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora i na jego zlecenie. Procesorami naszej strony są Google Analytics i Yandex.Metrica – nasze procesory używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być zapisywane na komputer użytkownika podczas odwiedzania strony;
  2. Używamy Google Analytics. Google Analytics zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony za pomocą plików cookie. Zbierane przez nas informacje są wykorzystywane do generowania raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej;
  3. Używamy Yandex.Metrica. Yandex.Metrica zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej.

  Zarządzanie plikami cookie

  1. Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie plików cookie i ich usunięcie. Metody, które to umożliwiają, różnią się w zależności od przeglądarki i jej wersji. Aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie można uzyskać w swojej przeglądarce;
  2. W przypadku zablokowania plików cookie niektóre funkcje strony https://tgdratings.com/pl/ mogą być ograniczone.

  Edycja i aktualizacja

  1. Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana, nowe wersje będą publikowane na stronie https://tgdratings.com/pl/.
  Może Cię także zainteresować